top of page

BULETIN INFORMATIV - LEGEA 544/2001

BULETIN INFORMATIV

Conform art. 5 alin (1) din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:


a) Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; 
e) Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

f) Program audiente;
g) Strategiile şi programele proprii;
h) Lista cuprinzând documentele de interes public;
i) Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii; 
j) Solicitarea informației de interes public și Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

A) INFORMAŢII PUBLICE

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informaţiei.


  • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice:

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare.


SPRE PAGINA LEGISLATIE

B) STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice:


Organigrama si Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Alexandru Vlahuţă.


SPRE PAGINA ORGANIZARE


C), D) CONDUCERE ŞI COORDONATE DE CONTACT

Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:


  • Primar - Cojocaru Dănuţ

  • Viceprimar - Scutaru Vlad Marian

  • Secretar - Haghiac Liliana (persoana desemnată pentru activitatea de informare directă a persoanelor)


SPRE PAGINA CONDUCEREA PRIMĂRIEI


Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet:


Primăria Comunei Alexandru Vlahuţă

Comuna Alexandru Vlahuţă, jud. Vaslui

Tel: 0235.429.317

email: primariavlahuta@yahoo.com

Pagina internet: www.alexandruvlahuta.ro

E) PROGRAM AUDIENȚE

  • Primar - Cojocaru Dănuţ - 

  • Viceprimar - Scutaru Vlad Marian - 

  • Secretar - Haghiac Liliana - 

F) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ȘI BILAȚNUL CONTABIL

Bugetul propriu al Comunei Alexandru Vlahuță şi situaţiile financiare centralizate ale comunei trimestriale şi anuale.


SPRE PAGINA CONTABILITATE

G) PROGRAMELE ȘI STRATEGIILE PROPRII

Programele și strategiile instituției.


SPRE PAGINA PROGRAME ȘI STRATEGII

H), I) LISTA CU DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE

  • Lista cuprinzând informaţiile de interes public:


- hotãrârile adoptate de Consiliul Local al Primăriei Alexandru Vlahuţă;
- organigrama Primăriei Alexandru Vlahuţă;
- regulamentul de organizare şi funcţionare al Primăriei Alexandru Vlahuţă;
- anunţuri privind concursuri organizate în cadrul Primăriei Alexandru Vlahuţă;
- anunţuri de licitaţii;
- sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil; 
- programele şi strategiile proprii;

J) SOLICITAREA INFORMAŢIEI DE INTERES PUBLIC - FORMULAR

Solicitarea în scris a informaţiei de interes public sau a reclamaţiei administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informaţii de interes public şi ale reclamaţiei administrative existente în această secţiune (mai jos). 

 

Informaţiile de interes public pot fi solicitate şi comunicate şi în format electronic, la adresa: secretariat@alexandruvlahuta.ro

 


  Art. 16. - (1) Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
  a) 10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
  b) 10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
  c) 30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);
  d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.
  (2) Termenele prevăzute la alin. (1) se calculează de la data înregistrării solicitării, în condiţiile art. 20 alin. (4); nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte.
  (3) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.


Model - Formular - tip cerere de informaţii de interes public

J) MODALITATEA DE CONTESTARE - FORMULARE RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ

 ART. 32
  In cazul în care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.
  ART. 33
  Persoana care se considera vătămată în drepturile sale poate depune reclamaţia administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţa a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor din cadrul autorităţii sau instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice.
  ART. 34
  (1) Răspunsul motivat la reclamaţia administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
  (2) În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, după caz, va menţiona măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcţionarului public, în condiţiile legii.
  ART. 35
  (1) Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 şi ale prezentelor norme metodologice, la nivelul fiecărei autorităţi sau instituţii publice se constituie o comisie de analiza privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.
  (2) Comisia de analiza privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public va avea următoarele responsabilităţi:
  a) primeşte şi analizează reclamaţiile persoanelor;
  b) efectuează cercetarea administrativă;
  c) stabileşte dacă reclamaţia persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public este intemeiata sau nu;
  d) în cazul în care reclamaţia este intemeiata, propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru personalul responsabil şi comunicarea informaţiilor de interes public solicitate. In cazul funcţionarilor publici culpabili comisia de analiza va informa despre rezultatul cercetării administrative comisia de disciplina a autorităţii sau instituţiei publice, care va propune aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare, potrivit legii;
  e) redactează şi trimite răspunsul solicitantului.
  ART. 36
  (1) În condiţiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului.
  (2) Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.


Model - Reclamaţie administrativă (1)


Model - Reclamaţie administrativă (2)

bottom of page