CARIERA - LOCURI VACANTE

ANUNȚ - CONCURS DE RECRUTARE

Primăria Comunei Alexandru Vlahuță, Județul Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de execuție contractuală de:

 

Asistent comunitar - debutant.

ANUNȚ

Primăria Comunei Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor de execuție contractuale, vacante de:

  - ASISTENT COMUNITAR - PRINCIPAL

  Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

   a) are cetățenia română, a altor state membre ale U.E. sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

   b) cunoască limba română, scris și vorbit;

   c) are vârsta minima reglementată de prevederile legale;

   d) are capacitate deplină de exercițiu;

   e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicaleeliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

   f) îndeplinește condiâțiile de studii și, dupa caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

   g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals sau a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea fucției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

ANUNȚ

In conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) i (2) din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare , coroborate cu prevederile art. 125 alin. (2) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea i dezvoltarea carierei functionari lor publici, cu modificarile i completarile ulterioar e, va face cunoscut ca in perioada 15  - 16 decembrie 2015, Primaria comunei Al.Vlahuta organizeaza examen/concurs  de promovare in grad profesional, pentru posturile de functie publica de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului , dupa cum urmeaza:

ANUNȚ

Primaria Comunei Alexandru Vlahuta, Judetul Vaslui organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor  de executie contractuale, vacante, de:

  • muncitor calificat I - mecanic utilaje,  la Compartimentul de Gospodarire Comunala;

  • muncitor intretinere  la Compartimentul de Gospodarire Comunala;

  • sofer pe microbuzul scolar in cadrul aparatului de specialitate  a primarului;

CONSILIUL LOCAL

DOCUMENTE

COMUNA

PRIMĂRIA

Prmaria Alexandru Vlahuta Vaslui

PRIMĂRIA COMUNEI ALEXANDRU VLAHUŢĂ

JUDEŢUL VASLUI

ROMÂNIA

© SoftHardExpert - 2019

Prmaria Alexandru Vlahuta Vaslui

Vizitatori