HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 2020

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 1 – privind alegerea  președintelui de ședință


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 2 – privind aprobarea organigramei și statului de funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Alexandru Vlahuță


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 3 – privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe trimestrul II 2019


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 4 – privind aprobarea Planului anual de lucrări pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2020


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 5 – privind aprobarea rețelei școlare de pe raza comunei Alexandru Vlahuță pentru anul 2020-2021


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 6 – privind desemnarea unui avocat din cadrul Baroului de avocați Vaslui care să reprezinte Consiliul Local, Primăria si Comuna Alexandru Vlahuță in toate litigiile intervenite între aceștia si alte instituții


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 7 – privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020 la nivelul U.A.T. Alexandru Vlahuță


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 8 – privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu o persoană autorizată pentru exercitarea activității de cadastru la nivelul Primăriei Alexandru Vlahuță, jud. Vaslui


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 9 – privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare SIMDS la nivelul comunei Alexandru Vlahuță, jud. Vaslui


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 10 – privind delegarea gestiunii de alimentare cu apă și de canalizare catre S.C. AQUAVAS S.A.


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 11 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Alexandru Vlahuță pe anul 2020


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 12 – privind încheierea exercițiului bugetar la data de 31.12.2019


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 13 – privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2019


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 14 – privind stabilirea consumului de combustibil pentru mașinile, utilajele, moto-ferăstrăul și generatorul din dotarea Primăriei Alexandru Vlahuță


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 15 – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Alexandru Vlahuță nr. 51/17.11.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență familiei Iacob Mihaela


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 16 – de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare, după actualizare conform OUG 114/2018 a investiției ”Construire dispensar medical în comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui”


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 17 – privind stabilirea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul UAT Alexandru Vlahuță


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 18 – de aprobare a indicatorilor tehnico-economici reprezentând noua valoare, după încheierea contractului de achiziții a investiției ”Înființare sistem de alimentare cu apă în comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui”


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 19 – privind alegerea președintelui de ședință


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 20 – privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Alexandru Vlahuță pe anul 2020


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 21 – privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru U.A.T. Alexandru Vlahuță, precum și procedura de distribuire conform legii a extraselor din proiectul de amenajament pastoral tuturor proprietarilor și/sau utilizatorilor de pajiști


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 23 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Alexandru Vlahuță pe luna martie, anul 2020


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 24 - privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Alexandru Vlahuță pe anul 2020


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 25 - privind aprobarea revizuirii Regulamentului de organizare și fucționare a Consiliului Local al comunei Alexandru Vlahuță


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 26 - privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pe trimestrul I/2020


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 28 - privind instrumentarea proiectului "Modernizare Scoala primara sat Ghicani, comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui"


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 29 - privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a unui imobil drum comunal din domeniul public al comunei Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 30 - privind participarea la PARTENERIATUL PUBLIC VALEA TUTOVEI 2020 pentru realizarea obiectivului de investitii "INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA ALEXANDRU VLAHUTA CU LOCALITATILE APARTINATOARE Alexandru Vlahuta, Ghicani, Buda Morareni"


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 36 - privind alegerea presedintelui de sedinta


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 37 - privind constituirea comisiilor de specialitate


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 38 - privind alegerea viceprimarului comunei Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 39 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea procedurilor de includere in buget a cheltuielilor aferente proiectului: "Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2"


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 4 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și demararea procedurilor includerii în buget a cheltuielilor aferente proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din comuna Alexandru Vlahuță, județul Vaslui, cu echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de Sars-Cov-2”


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 40 - privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii "DEZVOLTAREA RETELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN VEDEREA CRESTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANTA, EFICIENTA IN OPERARE, PRECUM SI DE INTEGRARE A ACTIVITATILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI CONSUM ALEXANDRU VLAHUTA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (ALEXANDRU VLAHUTA, GHICANI, BUDA, MORARENI) JUDETUL VASLUI"


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 41 - privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru obiectivul de investitii "DEZVOLTAREA RETELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN VEDEREA CRESTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANTA, EFICIENTA IN OPERARE, PRECUM SI DE INTEGRARE A ACTIVITATlLOR DE TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI CONSUM ALEXANDRU VLAHUTA CU LOCALITATlLE APARTINATOARE (ALEXANDRU VLAHUTA, GHICANI, BUDA, MORARENI) JUDETUL VASLUI"


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 42 - privind participarea la PARTENERIATUL PUBLIC VALEA TUTOVEI 2020 pentru realizarea obiectivului de investitii "DEZVOLTAREA RETELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN VEDEREA CRESTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANTA, EFICIENTA IN OPERARE, PRECUM SI DE INTEGRARE A ACTIVITATlLOR DE TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI CONSUM ALEXANDRU VLAHUTA CU LOCALITATlLE APARTINATOARE (ALEXANDRU VLAHUTA, GHICANI, BUDA, MORARENI) JUDETUL VASLUI"


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 43 - privind aprobarea Planului de masuri privind dimensionarea corespunzatoare a personalului aferent activitatii de stabilire, urmarire si incasare a veniturilor datorate de persoane fizice si juridice la bugetul comunei si aplicarea corespunzatoare si in totalitate de catre aparatul de specialitate a procedurilor


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 44 - privind desemnarea persoanei care sa reprezinte interesele U.A.T Alexandru Vlahuta, in Adunarea Generala a Asociatiei pentru Dezvoltare lntercomunitara a judetului Vaslui


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 45 - privind abrogarea H.C.L. nr. 35/29.09.2020 privind acceptarea transmiterii unui imobil din domeniul

public al comunei Alexandru Vlahuta in domeniul public al judetului Vaslui


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 46 - privind intabularea/inscrierea in Cartea Funciara a unui imobil drum comunal din domeniul public al comunei Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 47 - privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe trimestrul III 2020


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 48 - privind participarea Comunei Alexandru Vlahuta la Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritara 8 Sisteme inteligente si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Cresterea gradului de interconectare a Sistemului National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine si pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final in comuna Alexandru Vlahuta cu localitatile apartinatoare (Alexandru Vlahuta, Ghicani, Buda, Morareni), judetul Vaslui"


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 49 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2021


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 50 - privind incadrarea pe zone a terenurilor din comuna Alexandru Vlahuta care sa corespunda situatiei din prezent


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 51 - privind modificarea "Strategiei de dezvoltare Iocala a comunei Alexandru Vlahuta, 2014-2020"


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 52 - privind aprobarea achizitionarii de cadouri cu ocazia sarbatorilor de Craciun in anul 2020, pentru elevii Scolilor din comuna Alexandru Vlahuta


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 53 - privind desemnarea comisiei de evaluare a secretarului general al U.A.T Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 54 - privind inregistrarea Primariei Alexandru Vlahuta in Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 55 - privind atribuirea in folosinta gratuita catre S.C. DELGAZ GRID S.A. a suprafetei de 10,0 mp de teren din domeniul public, ocupat definitiv de instalatiile energetice proiectate (LEA j.t240m, respectiv stalpii noi ai LEA 0,4KV), pe durata existentei acesteia


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 56 - privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Vaslui, in perioada 2014 - 2020 a terenului pentru constructia/ extinderea/ reabilitarea noilor investitii aferente acestuia


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 57 - privind aprobarea rectificarii bugetului Consiliului local pe luna decembrie anul 2020


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 58 - privind aprobarea documentatiei Analiza cost-beneficiu (ACB) la obiectivul de investitii "Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final in comuna ALEXANDRU VLAHUTA si localitatile apartinatoare (ALEXANDRU VLAHUTA, GHICANI, BUDA, MORARENI), judetul Vaslui"


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 59 - privind aprobarea documentatiei Analiza lnstitutionala la obiectivul de investitii "Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final in comuna ALEXANDRU VLAHUTA si localitatile apartinatoare (ALEXANDRU VLAHUTA, GHICANI, BUDA, MORARENI), judetul Vaslui"


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 60 - privind aprobarea documentatiei Analiza cost-beneficiu cumulate la obiectivul de investitii "Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final in comuna ALEXANDRU VLAHUTA si localitatile apartinatoare (ALEXANDRU VLAHUTA, GHICANI, BUDA, MORARENI), judetul Vaslui"


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 61 - privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE CUMULAT, A DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR  pentru obiectivul de investitii "DEZVOLTAREA RETELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN VEDEREA CRESTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANTA, EFICIENTA IN OPERARE, PRECUM SI DE INTEGRARE A ACTIVITATILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUTIE SI CONSUM ALEXANDRU VLAHUTA CU LOCALITATILE APARTINATOARE (ALEXANDRU VLAHUTA, GHICANI, BUDA, MORARENI), JUDETUL VASLUI"


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 62 - privind aprobarea documentatiei Analiza lnstitutionala cumulate la obiectivul de investitii "Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare, precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final in comuna ALEXANDRU VLAHUTA si localitatile apartinatoare (ALEXANDRU VLAHUTA, GHICANI, BUDA, MORARENI), judetul Vaslui"


HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 63 - privind aprobarea retelei scolare de pe raza comunei Alexandru Vlahuta, pentru anul 2021-2022