HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 2018

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 1 – privind modificarea hotărârii nr. 54/2017 privind impozitele şi taxele locale, precum şi a taxelor speciale pentru anul 2018

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 2 – privind aprobarea bugetului Consiliului local Alexandru Vlahuţă pe anul 2018

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 3 – privind modificarea Hotărârii nr. 42/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 4 – privind aprobarea Planului anual de lucrări pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pe anul 2017

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 5 – privind aprobarea reţelei şcolare de pe raza comunei Alexandru Vlahuță pentru anul 2018-2019

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 6 – privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu o persoană autorizată pentru exercitarea activității de cadastru la nivelul primăriei comunei

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 7  - privind desemnarea unui avocat din cadrul Baroului de avocați Vaslui care să reprezinte Consiliul Local, Primăria și Comuna Alexandru Vlahuță în toate litigiile intervenite între aceștia și alte instituții

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 8 – privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu o persoană autorizată pentru exercitarea activității de medicina muncii la nivelul comunei

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 9 – privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 10 – privind alegerea președintelui de ședință

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 11 – privind aprobarea actualizării Statutului Comunei Alexandru Vlahuță

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 12 – privind aprobarea actualizării Regulamentului de Ordine Interioară

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 13 – privind stabilirea consumului de combustibil pentru mașinile, utilajele, motoferăstrăul și generatorul din dotarea primăriei

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 14 – privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar pentru anul 2017

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 15 – privind propunerea acordării calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2017

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 20 – privind aprobarea demolării Căminului Cultural din sat Alexandru Vlahuță

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 32 – privind rectificarea bugetului local pe luna seprtembrie, anul 2018

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 33 – privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Alexandru Vlahuta

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 38 – privind aprobarea „Planului de Ocupare a Functiilor Publice pe anul 2019”

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 39 – privind „Programul de deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 40 – privind implementarea proiectului „Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd comuna Alexandru Vlahuta”

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 41 – privind modificarea HCL nr. 36/03.10.2018 privind insusirea propunerii Comisiei speciale pentru modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Alexandru Vlahuta

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 42 – privind rectificarea bucetului local pe luna octombrie, anul 2018

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 43 – privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 44 – privind aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui"

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 45 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si dotarea cu echipamente pentru dezvoltarea amenajarilor destinate depozitarii gunoiului de grajd, in comuna Alexandru Vlahuta, judetul Vaslui"

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 46 – privind rectificarea bugetului local pe luna Noiembrie 2018

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 47 – privind revocarea Hotararii nr. 38/26.10.2018 privind aprobarea Planului de Ocupare a Functiilor Publice pe anul 2019

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 48 – privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Alexandru Vlahuta si a Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 49 – privind rectificarea bugetului local pe luna decembrie, anul 2018