HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL 2017

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 1 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 2 - privind acoperirea definitiva a deficitului secţiunii de dezvoltare in suma de 1.731.538,17 Iei din execuţia bugetara a anului 2016

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 3 - privind instrumentarea proiectului: "Amenajare poduri in comuna Alexandru Vlahuta, Judelui Vaslui" in vederea depunerii spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice prin Programul National de dezvoltare locala. Subprogramul 'Modernizarea satului romanesc'. Domeniul poduri si podeţe

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 4 - privind stabilirea criteriilor şi a metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgenţă în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, eu modificările şi completările ulterioare

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 5 - privind modificarea reţelei şcolare de pe raza comunei Alexandru Vlahuţă, pentru anul 2017-2018

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 6 - privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în comuna Alexandru Vlahuta Judeţul Vaslui, pentru anul 2017

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 7 - privind aprobarea ‘’Planului anual de lucrări” pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat”pe anul 2017

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 8 - privind instrumentarea proiectului: "Construire dispensar medical in comuna Alexandru Vlahuta, Judeţul Vaslui ” in vederea depunerii spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice prin Programul National de dezvoltare locala, Subprogramul 'Modernizarea satului romanesc'. Domeniul unitati sanitare

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 9 - privind instrumentarea proiectului: "Modernizare si extindere sistem de iluminat public stradal in comuna Alexandru Vlahuta, Judeţul Vaslui ” in vederea depunerii spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice prin Programul National de dezvoltare locala, Subprogramul 'Modernizarea satului romanesc'. Domeniul construirea/ modernizarea/ reabilitarea/ extinderea sistemelor de iluminat public stradal, cu prioritate in mediul rural.

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 10 - privind însuşirea propunerii Comisiei speciale pentru completarea inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat al comunei Alexandru Vlahuţă, jud. Vaslui

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 11 - privind desemnarea unui avocat din cadrul Baroului de avocaţi Vaslui care să reprezinte Consiliul local, Primăria si Comuna Alexandru Vlahuţă în toate litigiile intervenite între aceştia şi alte instituţii

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 12 - privind instrumentarea proiectului, ’’Înfiinţare sistem de alimentare cu apa in comuna Alexandru Vlahuta, judeţul Vaslui”

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 13 - privind instrumentarea proiectului, ’’Modernizare drumuri de interes local in comuna Alexandru Vlahuta, judeţul Vaslui”

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 14 - privind instrumentarea proiectului, ’’Construire Grădiniţă în comuna Alexandru Vlahuţă, judeţul Vaslui”

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 15 - privind instrumentarea proiectului, ’’Modernizare Şcoala primara sat Buda, comuna Alexandru Vlahuţă, judeţul Vaslui”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 16 - privind instrumentarea proiectului, ” Modernizare Şcoala primara sat Ghicani, comuna Alexandru Vlahuţă, judeţul Vaslui”

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 17 - privind instrumentarea proiectului, ’’Modernizare Şcoala primara sat Morăreni, comuna Alexandru Vlahuţă, judeţul Vaslui”

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 18 - privind instrumentarea proiectului, ” Modernizare Şcoala Gimnaziala "Alexandru Vlahuţă", sat Alexandru Vlahuţă, comuna Alexandru Vlahuţă, judeţul Vaslui”

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 19 - privind aprobarea ‘’Planului De Ocupare a Funcţiilor Publice pe anul 2017”

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 20 - privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi şi a statului dc funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Alexandru Vlahuta si din cadrul instituţiilor sibordonatc Consiliului local Alexandru Vlahuta, judeţul Vaslui

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 21 - privind participarea la Programul competitive de finanţare : "INVESTIŢII LA NIVELUL COMUNITĂŢILOR LOCALE PENTRU REDUCEREA POLUĂRII CU NUTRIENTI “ prin CONSTRUIREA UNEI PLATFORME COMUNALE DE DEPOZITARE SI GOSPODĂRIRE A GUNOIULUI DE GRAJD SI DOTAREA CU ECHIPAMENTE PENTRUDEZVOLTAREA AMENAJĂRILOR EXISTENTE DESTINATE DEPOZITARII GUNOIULUI DE GRAJD SI PLANTAREA DE PERDELE DE VEGETAŢIE DE PROTECŢIE ( PLANTARE DE COPACI SI ÎMPĂDURIRE), COMUNA ALEXANDRU VLAHUTA. JUDEŢUL VASLUI

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 22 - privind piaţa din bugetul local a sumei de 3000 lei reprezentând cotizaţia pe anul 2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 23 - privind instrumentarea proiectului: "Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Alexandru Vlahuţă, judeţul Vaslui”

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 24 - privind asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru realizarea proiectului ”PROIECTARE SI EXECUŢIE OBIECTIV “AMENAJARE BAZA SPORTIVA TIP 1 IN LOCALITATEA ALEXANDRU VLAHUTA, COMUNA ALEXANDRU VLAHUTA, JUDEŢUL VASLUI”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 25

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 26 - privind intocmirea amenajamentului pastoral pentru pajiştile aflate pe teritoriul comunei Alexandru Vlahuta

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 27 - privind aprobarea bugetului Consiliului local Alexandru Vlahuţă pe anul 2017

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 28 - privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcu auto al Primăriei comunei Alexandru Vlahuta

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 29 - privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 30 - privind aprobarea organigramei asistenilor personali din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Alexandru Vlahuta

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 31 - privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Alexandru Vlahuta in Adunarea Generala a Asociaţiei pentru dezvoltare intercomunitara de utilitati publice pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Huşi si oraşul Negreşti, judeţul Vaslui

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 32 - privind alegerea preşedintelui de şedinţă

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 33 - privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pentru anul 2016 

 

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 34 - privind modificarea ‘’Strategiei de dezvoltare locala a comunei Alexandru Vlahuta, 2014-2020”

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 35 - privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitrati din surse agricole in comuna Alexandru Vlahuta

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 36 - privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pe trimestre 1/2017

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 43 - privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 44 - privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a Asociatilor

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 45 - privind insusirea propunerii Comisiei speciale pentru modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 46 - privind rectificarea bugetului Consiliului Local pe luna septembrie, anul 2017

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 47 - privind instrumentarea proiectului "Construire disepnsar medical in comuna ALexandru Vlahuta"

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 48 - privind desfiintarea postului de asistent comunitar debutant si aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statuui de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Alexandru Vlahuta

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 49 - privind aprobarea "Planului de Ocupare a Functiilor Publice pe anul 2018"

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 50 - privind abrogarea Hotararii nr. 37

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 51 - privind "Programul de deszapezire si combatere a poleiului pe drumurile din administrarea comunei in perioada 15 noiembrie 2017 - 15 martie 2018"

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 52 - privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 53 - privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 54 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale pentru anul 2018

HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 56 - privind rectificarea bugetului Consiliului Local pentru luna decembrie, anul 2017